Wybór zawodu

Większość młodzieży kończącej szkoły podstawowe w naszym kraju staje przed ogromnie trudnym dla niej i kłopotliwym dla rodziców zadaniem wyboru zawodu. Dla tych absolwentów, którzy wybierają kontynuowanie nauki w liceach ogólnokształcących, sprawa wyboru zawodu przesuwa się o kilka lat i kłopot powstaje dopiero w trzeciej i czwartej klasie licealnej. Młodzieży tej jest około 18 20%. Cała reszta, tj. 80%, musi podjąć decyzję już w piętnastym roku życia. Jest w czym wybierać. Według nomenklatury Ministerstwa Oświaty i Wychowania lista podstawowych zawodów obejmuje aż 500 pozycji. Mimo tak dużych możliwości wyboru, nasza młodzież jest w chwili kończenia szkoły za mało zorientowana w specyfice poszczególnych zawodów. Aby ułatwić młodzieży wybór właściwego zawodu, powołano w naszym kraju specjalne poradnie o nazwie Poradnie WychowawczoZawodowe. Pla­cówki te, uzbrojone w odpowiednią kadrę psychologów, pedagogów i lekarzy, starają się pomóc w wyborze zawodu, określają przydatność kandydata do takiego czy innego zajęcia, kierując się predyspozycjami psychicznymi i fizy­cznymi kandydata, a przede wszystkim starają się zaproponować młodemu człowiekowi zawód zgodny z jego zainteresowaniami. Już wcześniej, bo w niższych klasach szkoły podstawowej, wychowawcy starają się prezentować dzieciom poszczególne zawody. W tym celu młodzież szkolna odbywa wycieczki do różnych zakładów pracy i spotyka się w szkole z przedstawiciela­mi różnych zawodów. Rodzice na podstawie własnej obserwacji dziecka także starają się pomóc mu w wyborze odpowiedniego zawodu, z tym że może za często kierują się tu głosem własnego serca i własnymi, trochę nieraz za bardzo wygórowanymi ambicjami, nie biorąc zupełnie pod uwagę prawdziwych predyspozycji dziecka do poszczególnych zawodów. Nie można mieć tego rodzicom za złe, bo przecież chcą dla swych dzieci jak najlepiej. Jednak w wyborze zawodu nie zawsze mogą być zrealizowane tylko marzenia rodziców i samego dziecka. 0 wyborze musi decydować przede wszystkim właściwa predyspozycja psychiczna, fizyczna, a na końcu dopiero inne względy. Każdy zawód stawia własne wymagania zdrowotne i odpowiednią predyspozycję psychiczną. Trudno jednak czasem spełnić wszystkie wymagania. Nie wchodząc w szcze­góły, chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na zależność między zawodem a zdrowiem kandydata do zawodu. Tutaj też powstaje wiele kłopotów i rozczarowań. Na przykład chłopiec, który upatrzył sobie zawód specjalisty od instalacji elektrycznych, zostaje przez lekarza zdyskwalifikowa­ny z powodu stwierdzonego u niego lęku przed wysokością. Inny młody człowiek chce zostać mechanikiem precyzyjnym, ale ma, niestety, poważną wadę wzroku, która nie pozwala na wykonywanie takiego zawodu. Takich sytuacji jest bardzo wiele i liczba różnego rodzaju przeciwwskazań do różnych zawodów jest spora. Jak widać, problemów z wyborem zawodu jest naprawdę dużo. Dlatego każdy absolwent kończący szkołę podstawową lub średnią powi­nien być dokładnie przebadany przez lekarza, a często nawet przez zespół różnych specjalistów, a potem dopiero stanąć przed pracownikiem odpowied­niej poradni wychowawczozawodowej, która dopiero na podstawie wyników badania lekarskiego, psychologicznego i pedagogicznego będzie mogła pomóc w wyborze właściwego zawodu. Chciałbym, aby rodzice o tym pamiętali 1 korzystali z tak pożytecznego poradnictwa. W ten sposób uniknie się wielu rozczarowań i nieporozumień. Zawód wybiera się tylko jeden raz w życiu, a co gorsze często wybiera go się mając dopiero 15 lat. Niezależnie od stanu zdrowia i innych predyspozycji dziecka, o wyborze zawodu decyduje wiele innych czynników, takich jak popularność i prestiż danego zawodu w społeczeństwie, warunki materialne rodziny, zamiłowania młodzieży, miejsce zamieszkania i usytuowania obranej szkoły czy zakładu pracy, informacje w radio i telewizji, przeczytane książki, pozytywny bohater w jakimś zawodzie (pilot samolotowy, marynarz, aktor itp.). Jednak największe znaczenie w wyborze zawodu ma wpływ domu rodzin­nego i szkoły. Znane są również zawodowe tradycje rodzinne: ten sam zawód jest w niektórych rodzinach przekazywany z ojca na syna, czy córkę. Chociaż rola rodziny jest zazwyczaj bardzo pozytywna, rodzice w żadnym wypadku nie powinni wykorzystywać własnego prestiżu i zmuszać dziecko do wybrania takiego, a nie innego zawodu. O niewłaściwej postawie rodziców mówi wiele życiorysów ludzi, którzy niezadowoleni z zawodu wyuczonego pod presją rodziców, rzucali go i uprawiali zupełnie inny. Aby zapobiec niezadowoleniu z powodu popełnionej pomyłki, należy jak najwcześniej w szkole podstawowej i w domu prezentować obiektywnie walory i wymagania poszczególnych zawodów, a także pilnie obserwować zainteresowania dziecka, jego uzdolnie­nia i nie zapominać o koniecznych walorach zdrowotnych. Jeszcze raz przypominam, że fachowej i obiektywnej porady w wyborze zawodu udzielają poradnie wychowawczozawodowe istniejące we wszystkich gminach. System reklamy Test

Porady o dzieciach

  • System reklamy Test
  •